DSS Öst, anteckningar från möte 16 maj, 2017

Presentation av projektet: Projektansvarige Ulf G Andersson

Ulf G Andersson, projektledare för DSS informerade om projektet-Bakgrund/Syften/Mål/Organisation samt tankar kring eventuell fortsättning bortom 2017. Läs mer här

Ulf uppmanade till att sprida informationen vidare till de som kan ha nytta av att vara med samt att komma med förslag till tematiska spår. Påminde också om Diabetes Summit i Göteborg i november.

Karolinska Trial Alliance: Verksamhetschef Maria Englund

KTA tillhör Karolinska men har ett regionalt uppdrag för Stockholm/Gotland.Kliniska studier genomförs i alla faser. Man har stora patientgrupper – en patientdatabas omfattande 30000 patienter samt en databas omfattande 12000 friska frivilliga. För Fas 1 studie har man tillgång till 16 platser på Huddinge sjukhus där man genomför med hög säkerhet studier på friska frivilliga och patienter. Merparten är forskningsdrivna studier.

KTA genomför utbildningar, Kliniska prövningar omfattande 2 dagar vår och höst samt skräddarsydda utbildningar utifrån behov.

Omfattningen 2017

 • Supporten ger 20 000 timmar stöd
 • KTA Prim genomför 8 000 patientbesök i studier
 • KTA Fas 1 genomför 5 000 patientbesök/övernattningar i studier.
 • Nationella utmaningar är bl.a. Slimmad rutinsjukvård, Ökad administration för att möta ökade regulatorisk och företags krav, ökad komplexitet i studiedesign, svårare att rekrytera patienter samt större gap mellan industri och akademi/vård pga. av ökad CRO användning.
 • De regionala utmaningarna är främst. Bygget av ett nytt Universitetssjukhus, ”Storstads”population, Fler invandrare samt uppmärksammade regulatoriska problem.

Den 7-8 september i år kommer det att hållas en nationell konferens om kliniska studier. Plats Aula Medica. (se PPP)
Presentation i PDF, klicka här

MSD´s engagemang inom vård och omsorg: Lotta Jonsson

Merck är en internationell organisation med huvudkontor i USA. Av intäkterna går 20 % tillbaka till forskningen. Kliniska studier är viktiga för MSD i Sverige

 • Viktigt att sätta patienten i fokus och samarbeta med sjukvården och den mest kvalificerade forskningen
 • MSD är mycket aktiva i svensk klinisk forskning och står för en ¼ av alla patienter i företagsdrivna kliniska studier i Sverige,
 • Strävan är vidare att de produkter som är resultatet av MSD´s forskning skall komma till praktisk användning till rätt patienter i rätt tid.

Utmaningar för den kliniska forskningen i Sverige är att finna patienter men det finns flera skäl att lägga studier i Sverige bl.a. intresserade kliniker , bra system för att hitta patienter, bra kvalitet och utbildning.

Framöver kommer kliniska prövningar att kompletteras med tillgång till data (real World data) från kvalitetsregister, sjukhus och primärvärd.

Projektet 4 Diagnoser: Docent Ingrid Dahlman

4 Diagnoser omfattar projekt inom diagnoserna artriter, bröstcancer, diabetes och hjärtsviktdiagnoserna. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Projektet har flera syften bl.a.

 • att samarbetet mellan vård och forskning skall resultera i att forskningsresultat snabbare kommer ut i vården samt att skapa ökad delaktighet och därmed också öka patientens delaktighet och ansvar för sin egen vård.
 •  att öka jämlikheten i vården skapa generella modeller
 •  att förbättra informationen

Genomfört screening av diabetes och dess förstadier. Klinisk utmaning när det gäller typ 2 diabetes. Stora mörkertal – Få tidiga symptom.

Kostnaden för komplikationer är mycket stor ca 4.7 miljarder/år

Vidare har projektet till syfte att öka vårdpersonalens förutsättningar att tillgodose patienternas prioriteringar på

 •  tillgänglighet
 • kompetent personal
 • utbildningar

Projektet har arbetat fram standardiserade processer för pre-diabetespatienter och diabetespatienter. Detta har vid en uppföljning visat sig ge bättre resultat på vårdcentralerna samt en mer engagerad personal samt att projektet inriktat på kommunikationsstöd gett bättre kommunikationsvägar.